Contact


Blauvelt ExportMagazine.nl is het online magazine voor exporterend Nederland. In ExportMagazine treft u reportages aan van bedrijven die succesvol zijn met export. Doel is om van deze best-practices te leren en geïnspireerd te worden.


ExportMagazine.nl is een uitgave van Blauvelt.

 

Heeft u een nieuwstip, aanvullingen of wilt u zelf geïnterviewd worden? Schrijf, bel of mail ons.

ExportMagazine.nl
Zuidwal 24A
2512 XS Den Haag
070-3569804

 

Algemeen
E-mail info@exportmagazine.nl

 

Redactie
E-mail redactie@exportmagazine.nl

 

Sales
E-mail sales@exportmagazine.nl

 

KvK: 62562762
BTW: NL854867600B01

 

AUTEURSRECHTEN
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blauvelt

 

AANSPRAKELIJKHEID
Blauvelt en degenen die aan deze publicatie hebben meegewerkt, hebben een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze uitgave.Nochtans moet de mogelijkheid niet worden uitgesloten dat er toch fouten en onvolledigheden in deze uitgave voorkomen. Ieder gebruik van deze uitgave en gegevens daaruit is geheel voor eigen risico van de gebruiker en Blauvelt sluit, mede ten behoeve van al degenen die aan deze uitgave hebben meegewerkt, iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze uitgave en de daarin opgenomen gegevens.